نشریه مراقبت اورژانس- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

نام نشریه: مراقبت اورژانس

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

همکار: این نشریه با همکاری مشترک دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان چاپ و منتشر می گردد.

گستره چاپ: ملی

زبان نشریه: فارسی/انگلیسی

نوع نشریه: تخصصی، علمی پژوهشی (در حوزه علوم پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری)

عوامل اجرایی

مدیر مسوول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب

کارشناس: خانم اکرم پورولی

اعضای هیات تحریریه و عوامل علمی

سردبیر: دکتر سقراط فقیه زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان  

معاون سردبیر   دکتر محمد رضا دین محمدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان :

مدیر اجرایی : دکتر رقیه خرقانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ویراستار انگلیسی: دکتر نسرین بهرامی نژاد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

کارشناس داخلی :
سمانه اسدی 

اعضای هیات تحریریه:

پروفسور فضل اله احمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور سقراط فقیه زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

پروفسور عیسی محمدی،  استاد دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور حیدر علی عابدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد خوراسگان اصفهان

پروفسور علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پروفسور عباس عبادی، استاد دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)

پروفسور مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر علیرضا بیگلری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر محمد رضا دین محمدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر نسرین بهرامی نژاد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر کورش امینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر رقیه خرقانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر غلامرضا معصومی، دانشیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سهیل نجفی مهری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

آقای مهدی موسایی فرد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت اورژانس:
http://ijec.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب